top of page

Hasta Hakları

 • Sağlık Kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

 • Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

 • Eşitlik içinde hizmete ulaşma: Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,

 • Bilgilendirme: Her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu öğrenmeye,

 • Kuruluşu seçme ve değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye, seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

 • Personeli tanıma, seçme ve değiştirme: Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan, tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye

 • Bilgi isteme: Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye,

 • Mahremiyet: Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya,

 • Rıza ve izin: Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya

 • Reddetme ve Durdurma: Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,

 • Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya

 • Dini vecibelerini yerine getirebilme: Kuruluşun imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye

 • Saygı Görme: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya

 • Rahatlık: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya

 • Ziyaret: Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye

 • Refakatçi Bulundurma: Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkânları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye

 • Müracaat ve şikâyet hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru ve şikâyet hakkını kullanmaya,

 • Sürekli Hizmet: Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hakkı vardır.

bottom of page